គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋទេ
ព័ត៌មានថ្មីៗ
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៩២ ឆ្នាំ​ទី​២៦​ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៨

១៨ ឧសភា ២០១៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៨

១៨ ឧសភា ២០១៨

របាយការណ៍​ត្រួត​ពិនិត្យប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៧

១៨ ឧសភា ២០១៨

ប្រកាស ស្តីពី លក្ខណៈសម្គាល់នៃធនប័ត្រ ប្រភេទ ២០០០០ រៀល គំរូថ្មី

១៦ ឧសភា ២០១៨

ការចេញផ្សាយធនបត្រប្រភេទ ២០០០០ រៀល គំរូថ្មី ធ្វើចរាចរ និងប្រើប្រាស់ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

១៦ ឧសភា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឲ្យ​ដេញថ្លៃ​ ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២០​

១៦ ឧសភា ២០១៨

ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធការប្រឆាំង ការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទាន ភេរវកម្ម រវាងអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាពាណិជ្ជកម្ម នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

១១ ឧសភា ២០១៨

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត...
ទំនាក់ទំនង

បើសិនលោកអ្នកមានសំណួរ ឬមតិផ្សេងៗ សូមផ្ញើអីុម៉ែល : nbccommunication@nbc.org.kh
អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
អត្រាប្តូរប្រាក់ : ២១ ឧសភា ២០១៨
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ : ៤,០៦០ រៀល / ដុល្លារ
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអូស្រ្តាលី ៣,០៥៣ ៣,០៨៤
យ៉ន់ចិន ៦៣៧ ៦៤៣
អ៊ឺរ៉ូ ៤,៧៧៦ ៤,៨២៤
រូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត...
យុទ្ទនាការ តោះ! និយាយពីលុយ

គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជា។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីយុទ្ធនាការនេះ។
វេទិកាស្តីពី វិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

សំណួរចម្លើយ (FAQs)
សារៈសំខាន់នៃប្រាក់រៀល
សាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា