ទំនាក់ទំនង

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ស្នាក់ការកណ្តាល

អាសយដ្ឋាន: ឡូត៍លេខ៨៨ ផ្លូវលេខ១០២ កែងនឹងផ្លូវលេខ១៩ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-២៣) ៧២២ ៥៦៣, (៨៥៥-២៣) ៧២២ ២២១

             (៨៥៥-២៣) ៧២២ ១៨៩ (​ការិយាល័យឯកឧត្តមទេសាភិបាល)

ទូរសារ:​(៨៥៥-២៣) ៤២៦ ១១៧

អ៊ីមែល: info@nbc.org.kh

គេហទំព័រ: http://www.nbc.org.kh


ផ្នែកប្រាស្រ័យទាក់ទង
ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-២៣) ៩៩០ ១៩៦
អ៊ីម៉េល: nbccommunication@nbc.org.kh

មូលបត្រអាចជួញដូរបាន
ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-២៣) ៧២៤ ៩៦៣
អ៊ីម៉េល: chin.dina@nbc.org.kh / tekimsong@nbc.org.kh
តំណភ្ជាប់: http://www.nbc.org.kh/monetary_policy/ncds_overview.php

កម្មសិក្សា
អ៊ីម៉េល: training@nbc.org.kh
តំណភ្ជាប់: http://www.nbc.org.kh/about_the_bank/internships.php

Ordering Publications
អ៊ីម៉េល: info@nbc.org.kh

មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកទេសធនាគារ
អាសយដ្ឋាន: ១៩AB ផ្លូវលេខ១០២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
អ៊ីម៉េល: cbs_info@nbc.org.kh
ទូរសព្ទ: (៨៥៥-២៣) ៧២២ ០៦១
តំណភ្ជាប់: http://www.nbc.org.kh/cbs/overview.php

សាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​
តំណភ្ជាប់: http://www.nbc.org.kh/about_the_bank/nbc_branch.php