វិជ្ជមាត្រៈ ២២មម
ទម្ងន់ៈ ១,៥​ក្រាម
​ផ្ទៃ​ខាងមុខៈ រូប​សញ្ញា​រដ្ឋ​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ ប្រជាមានិត​កម្ពុជា និង​អក្សរ​ ធនាគារជាតិ​នៃ​ប្រជាជនកម្ពុជា
ផ្ទៃ​ខាងខ្នងៈ មាន​លេខ ៥ សេន និង​លេខ ​១៩៧៩ ត្រូវបាន​ដាក់​​នៅ​ក្រៅ​ចរាចរ​ នា​ថ្ងៃទី​១២​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​១៩៨៨។