កាសអនុស្សាវរីយ៍​ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍​ព្រះបាទ​នរោត្តម​ សីហនុ​


បរិច្ឆិន្នភាព:


សមាសធាតុ ៖ Cupro-nickle
ទម្ងន់ ៖ ៣៥ក្រាម
វិជ្ឈមាត្រ ៖ ៤៥​ម.ម
ចំនួនបោះពុម្ព ៖ ៥០០០កាស
បោះផ្សាយ ៖ ឆ្នាំ២០១១


តំលៃៈ ១០០.០០០រៀល