ប្រាក់​ស្លឹងប្រាក់​


បរិច្ឆិន្នភាព:


ប្រភេទ ៖ ១ស្លឹង
សមាសធាតុ ៖ ប្រាក់សុទ្ធ៩៩៩
គុណភាព ៖ ភ្លឺច្បាស់
ទម្ងន់ ៖ ២០ក្រាម
វិជ្ឈមាត្រ ៖ ៣៨.៧០​ម.ម
ចំនួនបោះពុម្ព ៖ ៣០០០កាស
បោះផ្សាយ ៖ ឆ្នាំ២០០៦

តំលៃៈ ​១៨០.០០០រៀល