កាសអនុស្សាវរីយ៍ប្រភេទ ៣០០០រៀល អបអរសាទរការបង្កើតសហគមន៍អាស៊ាន


-​ខាងមុខៈ ​ប្រាសាទអង្គរវត្ត


-​ ខាងក្រោយៈ ទង់ជាតិប្រទេស ជាសមាជិកអាស៊ាន


បរិច្ឆិន្នភាព:


សមាសធាតុ ៖ ប្រាក់សុទ្ធ៩៩៩
គុណភាព ៖ ភ្លឺច្បាស់
ទម្ងន់ ៖ ៣១.១០៣ក្រាម
វិជ្ឈមាត្រ ៖ ៤០.៧០ ​ម.ម
ចំនួនបោះពុម្ព ៖ ៣០០០កាស
បោះផ្សាយ ៖ ឆ្នាំ២០១៥

តំលៃៈ​២២៣.០០០,០០​ រៀល