ទិន្នន័យស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
តារាងសង្ខេបជញ្ជីងទូទាត់ ១៩-០៣-២០២១
គណនីទំនិញ ១៩-០៣-២០២១
គណនីសេវា ១៩-០៣-២០២១
គណនីចំណូលបឋម ១៩-០៣-២០២១
គណនីចំណូលបន្ទាប់បន្សំ ១៩-០៣-២០២១
គណនីដើមទុន ១៩-០៣-២០២១
គណនីហិរញ្ញវត្ថុ ១៩-០៣-២០២១
ស្ថានភាពវិនិយោគអន្តរជាតិ ១៩-០៣-២០២១
បំណុលក្រៅប្រទេស ១៩-០៣-២០២១
អនុបាតជញ្ជីងទូទាត់ ១៩-០៣-២០២១

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា