ទិន្នន័យស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
តារាងសង្ខេបជញ្ជីងទូទាត់ ២២-០៩-២០២១
គណនីទំនិញ ២២-០៩-២០២១
គណនីសេវា ២២-០៩-២០២១
គណនីចំណូលបឋម ២២-០៩-២០២១
គណនីចំណូលបន្ទាប់បន្សំ ២២-០៩-២០២១
គណនីដើមទុន ២២-០៩-២០២១
គណនីហិរញ្ញវត្ថុ ២២-០៩-២០២១
ស្ថានភាពវិនិយោគអន្តរជាតិ ២២-០៩-២០២១
បំណុលក្រៅប្រទេស ២២-០៩-២០២១
អនុបាតជញ្ជីងទូទាត់ ២២-០៩-២០២១

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា