ទិន្នន័យស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
តារាងសង្ខេបជញ្ជីងទូទាត់ ២២-០៧-២០២១
គណនីទំនិញ ២២-០៧-២០២១
គណនីសេវា ២២-០៧-២០២១
គណនីចំណូលបឋម ២២-០៧-២០២១
គណនីចំណូលបន្ទាប់បន្សំ ២២-០៧-២០២១
គណនីដើមទុន ២២-០៧-២០២១
គណនីហិរញ្ញវត្ថុ ២២-០៧-២០២១
ស្ថានភាពវិនិយោគអន្តរជាតិ ២២-០៧-២០២១
បំណុលក្រៅប្រទេស ២២-០៧-២០២១
អនុបាតជញ្ជីងទូទាត់ ២២-០៧-២០២១

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា