របាយការណ៍ទិន្នន័យរបស់ធនាគារ
ឆ្នាំ:

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ ឆ្នាំ
របាយការណ៍ចំនួនសាខា EXL ២០១៨
របាយការណ៍ចំនួនបុគ្គលិក EXL ២០១៨
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបទ្រព្យសកម្មសរុប EXL ២០១៨
របាយការណ៍សមាមាត្រដើមទុនបានចុះបញ្ជី EXL ២០១៨
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ EXL ២០១៨
របាយការណ៍តារាងតុល្យការ EXL ២០១៨
របាយការណ៍សមាមាត្រទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្មជាភាគរយ EXL ២០១៨
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញ-ខាត EXL ២០១៨
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបប្រាក់បញ្ញើសរុប EXL ២០១៨
របាយការណ៍ប្រាក់បញ្ញើតាមប្រភេទអតិថិជន EXL ២០១៨
របាយការណ៍ឥណទានសរុបនិងឥណទានមិនដំណើរការ EXL ២០១៨
របាយការណ៍ឥណទានសរុបតាមវិស័យ EXL ២០១៨
របាយការណ៍ឥណទានតាមវិស័យ EXL ២០១៨
របាយការណ៍ឥណទានធៀបប្រាក់បញ្ញើ EXL ២០១៨
របាយការណ៍ចំនួនម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ EXL ២០១៨

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ​