របាយការណ៍ទិន្នន័យរបស់ធនាគារ
ឆ្នាំ:

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ ឆ្នាំ
របាយការណ៍ចំនួនសាខា EXL ២០១៦
របាយការណ៍ចំនួនបុគ្គលិក EXL ២០១៦
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបទ្រព្យសកម្មសរុប EXL ២០១៦
របាយការណ៍សមាមាត្រដើមទុនបានចុះបញ្ជី EXL ២០១៦
របាយការណ៍តារាងតុល្យការ EXL ២០១៦
របាយការណ៍សមាមាត្រទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្មជាភាគរយ EXL ២០១៦
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញ-ខាត EXL ២០១៦
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ EXL ២០១៦
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបប្រាក់បញ្ញើសរុប EXL ២០១៦
របាយការណ៍ប្រាក់បញ្ញើតាមប្រភេទអតិថិជន EXL ២០១៦
របាយការណ៍ឥណទានសរុបនិងឥណទានមិនដំណើរការ EXL ២០១៦
របាយការណ៍ឥណទានសរុបតាមវិស័យ EXL ២០១៦
របាយការណ៍ឥណទានតាមវិស័យ EXL ២០១៦
របាយការណ៍ឥណទានធៀបប្រាក់បញ្ញើ EXL ២០១៦
របាយការណ៍ចំនួនម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ EXL ២០១៦

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ​