របាយការណ៍ទិន្នន័យរបស់ធនាគារ
ឆ្នាំ:

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ ឆ្នាំ
របាយការណ៍ចំនួនសាខា ២០២០
របាយការណ៍ចំនួនបុគ្គលិក ២០២០
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបទ្រព្យសកម្មសរុប ២០២០
របាយការណ៍សមាមាត្រដើមទុនបានចុះបញ្ជី ២០២០
របាយការណ៍តារាងតុល្យការ ២០២០
របាយការណ៍សមាមាត្រទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្មជាភាគរយ ២០២០
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញ-ខាត ២០២០
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ២០២០
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបប្រាក់បញ្ញើសរុប ២០២០
របាយការណ៍ប្រាក់បញ្ញើតាមប្រភេទអតិថិជន ២០២០
របាយការណ៍ឥណទានសរុបនិងឥណទានមិនដំណើរការ ២០២០
របាយការណ៍ឥណទានសរុបតាមវិស័យ ២០២០
របាយការណ៍ឥណទានតាមវិស័យ ២០២០
របាយការណ៍ឥណទានធៀបប្រាក់បញ្ញើ ២០២០
របាយការណ៍ចំនួនម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ ២០២០

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ​