របាយការណ៍ទិន្នន័យរបស់ធនាគារ
ឆ្នាំ:

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ ឆ្នាំ
របាយការណ៍ចំនួនសាខា PDF ២០២០
របាយការណ៍ចំនួនបុគ្គលិក PDF ២០២០
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបទ្រព្យសកម្មសរុប PDF ២០២០
របាយការណ៍សមាមាត្រដើមទុនបានចុះបញ្ជី PDF ២០២០
របាយការណ៍តារាងតុល្យការ PDF ២០២០
របាយការណ៍សមាមាត្រទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្មជាភាគរយ PDF ២០២០
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញ-ខាត PDF ២០២០
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ PDF ២០២០
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបប្រាក់បញ្ញើសរុប PDF ២០២០
របាយការណ៍ប្រាក់បញ្ញើតាមប្រភេទអតិថិជន PDF ២០២០
របាយការណ៍ឥណទានសរុបនិងឥណទានមិនដំណើរការ PDF ២០២០
របាយការណ៍ឥណទានសរុបតាមវិស័យ PDF ២០២០
របាយការណ៍ឥណទានតាមវិស័យ PDF ២០២០
របាយការណ៍ឥណទានធៀបប្រាក់បញ្ញើ PDF ២០២០
របាយការណ៍ចំនួនម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ PDF ២០២០

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ​