របាយការណ៍ទិន្នន័យរបស់ធនាគារ
ឆ្នាំ:

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ ឆ្នាំ
របាយការណ៍ចំនួនសាខា EXL ២០១៧
របាយការណ៍ចំនួនបុគ្គលិក EXL ២០១៧
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបទ្រព្យសកម្មសរុប EXL ២០១៧
របាយការណ៍សមាមាត្រដើមទុនបានចុះបញ្ជី EXL ២០១៧
របាយការណ៍តារាងតុល្យការ EXL ២០១៧
របាយការណ៍សមាមាត្រទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្មជាភាគរយ EXL ២០១៧
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញ-ខាត EXL ២០១៧
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ EXL ២០១៧
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបប្រាក់បញ្ញើសរុប EXL ២០១៧
របាយការណ៍ប្រាក់បញ្ញើតាមប្រភេទអតិថិជន EXL ២០១៧
របាយការណ៍ឥណទានសរុបនិងឥណទានមិនដំណើរការ EXL ២០១៧
របាយការណ៍ឥណទានសរុបតាមវិស័យ EXL ២០១៧
របាយការណ៍ឥណទានតាមវិស័យ EXL ២០១៧
របាយការណ៍ឥណទានធៀបប្រាក់បញ្ញើ EXL ២០១៧
របាយការណ៍ចំនួនម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ EXL ២០១៧

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ​