អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៦០ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៧៧៨ ២៨០៦ ២៧៩២.០០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០៩២ ៣១២៣ ៣១០៧.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤១៨៧ ៤២២៩ ៤២០៨.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៨៦ ៥៩២ ៥៨៩.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៨៥ ៥៩១ ៥៨៨.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៤៨៧ ៤៥៣២ ៤៥០៩.៥០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥៣២៥ ៥៣៧៨ ៥៣៥១.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២២ ៥២៨ ៥២៥.០០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៩៨ ៣០១ ២៩៩.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៦៩៧ ៥៧៥៤ ៥៧២៥.៥០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៧០៦ ៣៧៤៣ ៣៧២៤.៥០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៤៧ ៣៥១ ៣៤៩.០០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៥៨ ៤៦៣ ៤៦០.៥០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ២៧៧ ២៨០ ២៧៨.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៩៨ ១០០៨ ១០០៣.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៦៨៤ ២៧១១ ២៦៩៧.៥០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧៩៦៥ ៨០៤៥ ៨០០៥.០០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៦០១ ៥៦៥៧ ៥៦២៩.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤២៦ ៤៣០ ៤២៨.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ៣០០៤ ៣០៣៤ ៣០១៩.០០
បាតថៃ THB/KHR ១៣៣ ១៣៤ ១៣៣.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣៥ ១៣៧ ១៣៦.០០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៥ ១៧៧ ១៧៦.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ