អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ០៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៦៩ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៧៨០ ២៨០៨ ២៧៩៤.០០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០៨៧ ៣១១៨ ៣១០២.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤១២២ ៤១៦៣ ៤១៤២.៥០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៧៨ ៥៨៤ ៥៨១.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៧៨ ៥៨៣ ៥៨០.៥០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៥១៨ ៤៥៦៣ ៤៥៤០.៥០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥៣៥៤ ៥៤០៨ ៥៣៨១.០០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២០ ៥២៥ ៥២២.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៨៩ ២៩២ ២៩០.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៧០៨ ៥៧៦៥ ៥៧៣៦.៥០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៧៤៣ ៣៧៨០ ៣៧៦១.៥០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៤៣ ៣៤៦ ៣៤៤.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៥៩ ៤៦៤ ៤៦១.៥០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ២៧២ ២៧៥ ២៧៣.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៧៧ ៩៨៧ ៩៨២.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៦៦២ ២៦៨៩ ២៦៧៥.៥០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៨០០២ ៨០៨២ ៨០៤២.០០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៦០៨ ៥៦៦៤ ៥៦៣៦.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤២៩ ៤៣៣ ៤៣១.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ២៩៩១ ៣០២១ ៣០០៦.០០
បាតថៃ THB/KHR ១៣៤ ១៣៥ ១៣៤.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣៤ ១៣៥ ១៣៤.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៦ ១៧៧ ១៧៦.៥០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ