អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៦១ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៨៦២ ២៨៩០ ២៨៧៦.០០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣១៧០ ៣២០១ ៣១៨៥.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤១៧៩ ៤២២១ ៤២០០.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៦០៣ ៦០៩ ៦០៦.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៦០៥ ៦១១ ៦០៨.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤២៩៨ ៤៣៤១ ៤៣១៩.៥០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥០៦៣ ៥១១៤ ៥០៨៨.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥១៧ ៥២៣ ៥២០.០០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៧៦ ២៧៩ ២៧៧.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥២២៥ ៥២៧៧ ៥២៥១.០០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣១៨០ ៣២១២ ៣១៩៦.០០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣២១ ៣២៤ ៣២២.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៣០៧ ៣១០ ៣០៨.៥០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ២២០ ២២២ ២២១.០០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩២៤ ៩៣៣ ៩២៨.៥០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៥៩៤ ២៦២០ ២៦០៧.០០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧៧៤៣ ៧៨២០ ៧៧៨១.៥០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៤៤៣ ៥៤៩៨ ៥៤៧០.៥០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤០៩ ៤១៤ ៤១១.៥០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ២៩៤២ ២៩៧១ ២៩៥៦.៥០
បាតថៃ THB/KHR ១១៨ ១១៩ ១១៨.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣៦ ១៣៨ ១៣៧.០០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៦ ១៧៧ ១៧៦.៥០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ