អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ អត្រាផ្លូវការ : ៤១០០ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៩៣០ ២៩៥៩ ២៩៤៤.៥០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០៦៤ ៣០៩៤ ៣០៧៩.០០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤៤៥៨ ៤៥០៣ ៤៤៨០.៥០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៦០១ ៦០៧ ៦០៤.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៦០២ ៦០៨ ៦០៥.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៨១៥ ៤៨៦៤ ៤៨៣៩.៥០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥២៧៤ ៥៣២៧ ៥៣០០.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២៩ ៥៣៤ ៥៣១.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៧៦ ២៧៩ ២៧៧.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៥៥២ ៥៦០៧ ៥៥៧៩.៥០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៨៧៨ ៣៩១៧ ៣៨៩៧.៥០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៥១ ៣៥៥ ៣៥៣.០០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៤៦ ៤៥០ ៤៤៨.០០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ៣១១ ៣១៤ ៣១២.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៨៨ ៩៩៨ ៩៩៣.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៧០៨ ២៧៣៥ ២៧២១.៥០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៨៤៥៥ ៨៥៤០ ៨៤៩៧.៥០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៧៧០ ៥៨២៨ ៥៧៩៩.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤៥៨ ៤៦២ ៤៦០.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ២៩៩៧ ៣០២៧ ៣០១២.០០
បាតថៃ THB/KHR ១៣០ ១៣១ ១៣០.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៤១ ១៤៣ ១៤២.០០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៧ ១៧៩ ១៧៨.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ