អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ០២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៧៣ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៩៩០ ៣០២០ ៣០០៥.០០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣២៦៧ ៣៣០០ ៣២៨៣.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤៤៩៦ ៤៥៤១ ៤៥១៨.៥០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៦៣០ ៦៣៦ ៦៣៣.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៦៣០ ៦៣៧ ៦៣៣.៥០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៨៣៣ ៤៨៨១ ៤៨៥៧.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥៦៦០ ៥៧១៦ ៥៦៨៨.០០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២៤ ៥២៩ ៥២៦.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៨២ ២៨៤ ២៨៣.០០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៤៧៤ ៥៥២៨ ៥៥០១.០០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៧១៣ ៣៧៥០ ៣៧៣១.៥០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៥៤ ៣៥៨ ៣៥៦.០០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤២៩ ៤៣៣ ៤៣១.០០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ២៤៥ ២៤៨ ២៤៦.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៦៥ ៩៧៥ ៩៧០.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៨៤១ ២៨៦៩ ២៨៥៥.០០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៨១៤៨ ៨២៣០ ៨១៨៩.០០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៨១៩ ៥៨៧៨ ៥៨៤៨.៥០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤៧៤ ៤៧៩ ៤៧៦.៥០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ៣០០៧ ៣០៣៧ ៣០២២.០០
បាតថៃ THB/KHR ១២៤ ១២៥ ១២៤.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៤៦ ១៤៧ ១៤៦.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៨ ១៧៩ ១៧៨.៥០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ