អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ២៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្រាផ្លូវការ : ៤០០០ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៨៣០ ២៨៥៨ ២៨៤៤.០០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ២៩៧៨ ៣០០៨ ២៩៩៣.០០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤០២៤ ៤០៦៤ ៤០៤៤.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៩៥ ៦០១ ៥៩៨.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៩៦ ៦០២ ៥៩៩.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៥១៨ ៤៥៦៣ ៤៥៤០.៥០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥២៧៦ ៥៣២៩ ៥៣០២.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥១០ ៥១៥ ៥១២.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៨២ ២៨៥ ២៨៣.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៧៩៩ ៥៨៥៧ ៥៨២៨.០០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៦៣៧ ៣៦៧៣ ៣៦៥៥.០០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៥២ ៣៥៦ ៣៥៤.០០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៧៧ ៤៨២ ៤៧៩.៥០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ២៦១ ២៦៤ ២៦២.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៨៤ ៩៩៤ ៩៨៩.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៧៥១ ២៧៧៩ ២៧៦៥.០០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧៦៤៤ ៧៧២០ ៧៦៨២.០០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៥៦៧ ៥៦២២ ៥៥៩៤.៥០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤៣១ ៤៣៦ ៤៣៣.៥០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ២៩៥៧ ២៩៨៧ ២៩៧២.០០
បាតថៃ THB/KHR ១២៦ ១២៨ ១២៧.០០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣០ ១៣១ ១៣០.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧២ ១៧៤ ១៧៣.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ