របាយការណ៍ទិន្នន័យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ឆ្នាំ:

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ ឆ្នាំ
របាយការណ៍ចំនួនសាខានិងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រួហិរញ្ញវត្ថុ EXL ២០១៧
របាយការណ៍ចំនួនបុគ្គលិក EXL ២០១៧
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបទ្រព្យសកម្មសរុប EXL ២០១៧
របាយការណ៍សមាមាត្រដើមទុនបានចុះបញ្ជី EXL ២០១៧
របាយការណ៍តារាងតុល្យការ EXL ២០១៧
របាយការណ៍សមាមាត្រទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្មជាភាគរយ EXL ២០១៧
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញ-ខាត EXL ២០១៧
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ EXL ២០១៧
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបប្រាក់បញ្ញើសរុប EXL ២០១៧
របាយការណ៍ប្រាក់បញ្ញើតាមប្រភេទគណនី EXL ២០១៧
របាយការណ៍ឥណទានសរុបនិងឥណទានមិនដំណើរការ EXL ២០១៧
របាយការណ៍ឥណទានសរុបតាមប្រភេទអាជីវកម្ម EXL ២០១៧
របាយការណ៍ឥណទានតាមប្រភេទអាជីវកម្ម EXL ២០១៧
របាយការណ៍ឥណទានធៀបប្រាក់បញ្ញើ EXL ២០១៧

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ​