របាយការណ៍ទិន្នន័យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ឆ្នាំ:

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ ឆ្នាំ
របាយការណ៍ចំនួនសាខានិងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រួហិរញ្ញវត្ថុ EXL ២០១៦
របាយការណ៍ចំនួនបុគ្គលិក EXL ២០១៦
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបទ្រព្យសកម្មសរុប EXL ២០១៦
របាយការណ៍សមាមាត្រដើមទុនបានចុះបញ្ជី EXL ២០១៦
របាយការណ៍តារាងតុល្យការ EXL ២០១៦
របាយការណ៍សមាមាត្រទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្មជាភាគរយ EXL ២០១៦
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញ-ខាត EXL ២០១៦
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ EXL ២០១៦
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបប្រាក់បញ្ញើសរុប EXL ២០១៦
របាយការណ៍ប្រាក់បញ្ញើតាមប្រភេទគណនី EXL ២០១៦
របាយការណ៍ឥណទានសរុបនិងឥណទានមិនដំណើរការ EXL ២០១៦
របាយការណ៍ឥណទានសរុបតាមប្រភេទអាជីវកម្ម EXL ២០១៦
របាយការណ៍ឥណទានតាមប្រភេទអាជីវកម្ម EXL ២០១៦
របាយការណ៍ឥណទានធៀបប្រាក់បញ្ញើ EXL ២០១៦

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ​