របាយការណ៍ទិន្នន័យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ឆ្នាំ:

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ ឆ្នាំ
របាយការណ៍ចំនួនសាខានិងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រួហិរញ្ញវត្ថុ PDF ២០២០
របាយការណ៍ចំនួនបុគ្គលិក PDF ២០២០
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបទ្រព្យសកម្មសរុប PDF ២០២០
របាយការណ៍សមាមាត្រដើមទុនបានចុះបញ្ជី PDF ២០២០
របាយការណ៍តារាងតុល្យការ PDF ២០២០
របាយការណ៍សមាមាត្រទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្មជាភាគរយ PDF ២០២០
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញ-ខាត PDF ២០២០
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ PDF ២០២០
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបប្រាក់បញ្ញើសរុប PDF ២០២០
របាយការណ៍ប្រាក់បញ្ញើតាមប្រភេទគណនី PDF ២០២០
របាយការណ៍ឥណទានសរុបនិងឥណទានមិនដំណើរការ PDF ២០២០
របាយការណ៍ឥណទានសរុបតាមប្រភេទអាជីវកម្ម PDF ២០២០
របាយការណ៍ឥណទានតាមប្រភេទអាជីវកម្ម PDF ២០២០
របាយការណ៍ឥណទានធៀបប្រាក់បញ្ញើ PDF ២០២០

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ​