របាយការណ៍ទិន្នន័យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
របាយការណ៍ចំនួនសាខានិងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រួហិរញ្ញវត្ថុ / ៣១-១២-២០២០
របាយការណ៍ចំនួនបុគ្គលិក / ៣១-១២-២០២០
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបទ្រព្យសកម្មសរុប / ៣១-១២-២០២០
របាយការណ៍សមាមាត្រដើមទុនបានចុះបញ្ជី / ៣១-១២-២០២០
របាយការណ៍តារាងតុល្យការ / ៣១-១២-២០២០
របាយការណ៍សមាមាត្រទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្មជាភាគរយ / ៣១-១២-២០២០
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញ-ខាត / ៣១-១២-២០២០
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ / ៣១-១២-២០២០
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបប្រាក់បញ្ញើសរុប / ៣១-១២-២០២០
របាយការណ៍ប្រាក់បញ្ញើតាមប្រភេទគណនី / ៣១-១២-២០២០
របាយការណ៍ឥណទានសរុបនិងឥណទានមិនដំណើរការ / ៣១-១២-២០២០
របាយការណ៍ឥណទានសរុបតាមប្រភេទអាជីវកម្ម / ៣១-១២-២០២០
របាយការណ៍ឥណទានតាមប្រភេទអាជីវកម្ម / ៣១-១២-២០២០
របាយការណ៍ឥណទានធៀបប្រាក់បញ្ញើ / ៣១-១២-២០២០

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ​