ទិន្នន័យស្ថិតិរូបិយវត្ថុ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ខែ: ឆ្នាំ:

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ ខែ ឆ្នាំ
ស្ថានភាពរូបិយវត្ថុ EXL ឧសភា ២០១៨
អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ EXL ឧសភា ២០១៨
អត្រាប្តូរប្រាក់មធ្យមប្រចាំខែ EXL ឧសភា ២០១៨
អត្រាប្តូរប្រាក់ចុងខែ EXL ឧសភា ២០១៨
ប្រាក់រៀលធៀបជាមួយរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ (អត្រាទិញចុងខែ) EXL ឧសភា ២០១៨
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកធៀបជាមួយរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ (អត្រាទិញចុងខែ) EXL ឧសភា ២០១៨
ឥណទានផ្តល់ដោយធនាគារទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមប្រភេទជំនួញ EXL ឧសភា ២០១៨
ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារទទួលប្រាក់បញ្ញើ EXL ឧសភា ២០១៨
សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ និងអត្រាអតិផរណា EXL ឧសភា ២០១៨
មុខទំនិញដែលបង្ហាញតាមរយៈបម្រែបម្រួលថ្លៃទំនិញ EXL ឧសភា ២០១៨
ការរួមចំណែកក្នុងអតិផរណា EXL ឧសភា ២០១៨
អតិផរណាស្នូល EXL ឧសភា ២០១៨
អត្រាការប្រាក់លើប្រាក់បញ្ញើនិងប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារទទួលប្រាក់បញ្ញើ EXL ឧសភា ២០១៨
ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (ផសស) EXL ឧសភា ២០១៨
ការផាត់ទាត់មូលប្បទានបត្រជាប្រាក់រៀលតាមរយៈសភាផាត់ទាត់ EXL ឧសភា ២០១៨
ការផាត់ទាត់មូលប្បទានបត្រជាប្រាក់ដុល្លារតាមរយៈសភាផាត់ទាត់ EXL ឧសភា ២០១៨
ចំនួនភ្ញៀវបរទេសមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា EXL ឧសភា ២០១៨

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ