ទិន្នន័យស្ថិតិរូបិយវត្ថុ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
ស្ថានភាពធនាគារកណ្តាល ០១-០៧-២០២១
ស្ថានភាពគ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើផ្សេងទៀត ០១-០៧-២០២១
ស្ថានភាពគ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើ ០១-០៧-២០២១
ស្ថានភាពគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត ០១-០៧-២០២១
ស្ថានភាពគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ០១-០៧-២០២១
អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ១៣-០៧-២០២១
អត្រាប្តូរប្រាក់មធ្យមប្រចាំខែ ១៣-០៧-២០២១
អត្រាប្តូរប្រាក់ចុងខែ ១៣-០៧-២០២១
ប្រាក់រៀលធៀបជាមួយរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ (អត្រាទិញចុងខែ) ១៣-០៧-២០២១
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកធៀបជាមួយរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ (អត្រាទិញចុងខែ) ១៣-០៧-២០២១
ឥណទានផ្តល់ដោយធនាគារទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមប្រភេទជំនួញ ០១-០៧-២០២១
ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារទទួលប្រាក់បញ្ញើ ០១-០៧-២០២១
សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ និងអត្រាអតិផរណា ១៥-០៧-២០២១
មុខទំនិញដែលបង្ហាញតាមរយៈបម្រែបម្រួលថ្លៃទំនិញ ១៥-០៧-២០២១
ការរួមចំណែកក្នុងអតិផរណា ១៥-០៧-២០២១
អតិផរណាស្នូល ១៥-០៧-២០២១
អត្រាការប្រាក់បញ្ញើ និងកម្ចីរបស់គ្រឺះស្ថានធនាគារ ២៨-០៦-២០២១
ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (ផសស) ៣០-០៦-២០២១
ការផាត់ទាត់មូលប្បទានបត្រជាប្រាក់រៀលតាមរយៈសភាផាត់ទាត់ ៣០-០៦-២០២១
ការផាត់ទាត់មូលប្បទានបត្រជាប្រាក់ដុល្លារតាមរយៈសភាផាត់ទាត់ ៣០-០៦-២០២១
ចំនួនភ្ញៀវបរទេសមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា ០៩-០៧-២០២១

ស្ថានភាពរូបិយវត្ថុ (ទម្រង់ចាស់: ១៩៩៣-២០១៩)
អត្រាការប្រាក់បញ្ញើ និងកម្ចីរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ (ទម្រង់ចាស់: ២០០៦-២០១៩)
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ