ទិន្នន័យស្ថិតិរូបិយវត្ថុ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
ស្ថានភាពធនាគារកណ្តាល ០២-០៨-២០២១
ស្ថានភាពគ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើផ្សេងទៀត ០២-០៨-២០២១
ស្ថានភាពគ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើ ០២-០៨-២០២១
ស្ថានភាពគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត ០២-០៨-២០២១
ស្ថានភាពគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ០២-០៨-២០២១
អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ១០-០៨-២០២១
អត្រាប្តូរប្រាក់មធ្យមប្រចាំខែ ១០-០៨-២០២១
អត្រាប្តូរប្រាក់ចុងខែ ១០-០៨-២០២១
ប្រាក់រៀលធៀបជាមួយរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ (អត្រាទិញចុងខែ) ១០-០៨-២០២១
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកធៀបជាមួយរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ (អត្រាទិញចុងខែ) ១០-០៨-២០២១
ឥណទានផ្តល់ដោយធនាគារទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមប្រភេទជំនួញ ១៣-០៨-២០២១
ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារទទួលប្រាក់បញ្ញើ ១៣-០៨-២០២១
សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ និងអត្រាអតិផរណា ០៣-០៨-២០២១
មុខទំនិញដែលបង្ហាញតាមរយៈបម្រែបម្រួលថ្លៃទំនិញ ០៣-០៨-២០២១
ការរួមចំណែកក្នុងអតិផរណា ០៣-០៨-២០២១
អតិផរណាស្នូល ០៣-០៨-២០២១
អត្រាការប្រាក់បញ្ញើ និងកម្ចីរបស់គ្រឺះស្ថានធនាគារ ០២-០៨-២០២១
ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (ផសស) ២៧-០៨-២០២១
ការផាត់ទាត់មូលប្បទានបត្រជាប្រាក់រៀលតាមរយៈសភាផាត់ទាត់ ០២-០៨-២០២១
ការផាត់ទាត់មូលប្បទានបត្រជាប្រាក់ដុល្លារតាមរយៈសភាផាត់ទាត់ ០២-០៨-២០២១
ចំនួនភ្ញៀវបរទេសមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា ១២-០៨-២០២១

ស្ថានភាពរូបិយវត្ថុ (ទម្រង់ចាស់: ១៩៩៣-២០១៩)
អត្រាការប្រាក់បញ្ញើ និងកម្ចីរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ (ទម្រង់ចាស់: ២០០៦-២០១៩)
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ