ទិន្នន័យស្ថិតិរូបិយវត្ថុ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
សន្ទស្សន៍ថ្លៃលំនៅដ្ឋាន ១០-០៨-២០២២
ឥណទានផ្តល់ដោយធនាគារទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមប្រភេទជំនួញ ០៤-០៨-២០២២
ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារទទួលប្រាក់បញ្ញើ ០៤-០៨-២០២២
អត្រាការប្រាក់បញ្ញើ និងកម្ចីរបស់គ្រឺះស្ថានធនាគារ ២៩-០៧-២០២២
ស្ថានភាពធនាគារកណ្តាល ២៩-០៧-២០២២
ស្ថានភាពគ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើផ្សេងទៀត ២៩-០៧-២០២២
ស្ថានភាពគ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើ ២៩-០៧-២០២២
ស្ថានភាពគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត ២៩-០៧-២០២២
ស្ថានភាពគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ២៩-០៧-២០២២
ចំនួនភ្ញៀវបរទេសមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា ២៧-០៧-២០២២
សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ និងអត្រាអតិផរណា ២៦-០៧-២០២២
មុខទំនិញដែលបង្ហាញតាមរយៈបម្រែបម្រួលថ្លៃទំនិញ ២៦-០៧-២០២២
ការរួមចំណែកក្នុងអតិផរណា ២៦-០៧-២០២២
អតិផរណាស្នូល ២៦-០៧-២០២២
ការផាត់ទាត់មូលប្បទានបត្រជាប្រាក់រៀលតាមរយៈសភាផាត់ទាត់ ២១-០៧-២០២២
ការផាត់ទាត់មូលប្បទានបត្រជាប្រាក់ដុល្លារតាមរយៈសភាផាត់ទាត់ ២១-០៧-២០២២
អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ០៧-០៧-២០២២
អត្រាប្តូរប្រាក់មធ្យមប្រចាំខែ ០៧-០៧-២០២២
អត្រាប្តូរប្រាក់ចុងខែ ០៧-០៧-២០២២
ប្រាក់រៀលធៀបជាមួយរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ (អត្រាទិញចុងខែ) ០៧-០៧-២០២២
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកធៀបជាមួយរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ (អត្រាទិញចុងខែ) ០៧-០៧-២០២២
ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (ផសស) ២៨-០៤-២០២២
ស្ថានភាពរូបិយវត្ថុ ៣១-០៨-២០២០

ស្ថានភាពរូបិយវត្ថុ (ទម្រង់ចាស់: ១៩៩៣-២០១៩)
អត្រាការប្រាក់បញ្ញើ និងកម្ចីរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ (ទម្រង់ចាស់: ២០០៦-២០១៩)
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ