គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋទេ
ព័ត៌មានថ្មីៗ
សេចក្ដីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ដល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LCPO)​ លើក​ទី​២៣​

១៤ សីហា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ កម្រិត​សញ្ញាបត្រ​ បរិញ្ញាបត្រ​សង្គម​សាស្ត្រ​ និង​មនុស្ស​សាស្ត្រ​ ឯកទេស​ប្រវត្តិវិទ្យា​

០៧ សីហា ២០១៨

ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៩៥​ ឆ្នាំ​ទី​២៦​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៨​

០៦ សីហា ២០១៨

ពិធី​បិទ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ ស្តី​ពី​ ការ​តាមដាន​ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​

០២ សីហា ២០១៨

ពិធី​បើក​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ស្តី​ពី​ ការ​តាមដាន​ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​

៣១ កក្កដា ២០១៨

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីងទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​៥៨​ ត្រីមាស​ទី​៤​ ឆ្នាំ​២០១៧​

៣០ កក្កដា ២០១៨

ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៩៤​ ឆ្នាំ​ទី​២៦​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៨​

២៥ កក្កដា ២០១៨

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត...
ទំនាក់ទំនង

បើសិនលោកអ្នកមានសំណួរ ឬមតិផ្សេងៗ សូមផ្ញើអីុម៉ែល : nbccommunication@nbc.org.kh
អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
អត្រាប្តូរប្រាក់ : ១៥ សីហា ២០១៨
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ : ៤,០៧០ រៀល / ដុល្លារ
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអូស្រ្តាលី ២,៩៤៣ ២,៩៧២
យ៉ន់ចិន ៥៩១ ៥៩៧
អ៊ឺរ៉ូ ៤,៦១៧ ៤,៦៦៣
រូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត...
យុទ្ទនាការ តោះ! និយាយពីលុយ

គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជា។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីយុទ្ធនាការនេះ។
វេទិកាស្តីពី វិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

សំណួរចម្លើយ (FAQs)
សារៈសំខាន់នៃប្រាក់រៀល
សាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា