គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋទេ
ព័ត៌មានថ្មីៗ
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៦៧ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០

០១ កក្កដា ២០២០

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​គំរូ​បរិ​ច្ឆិ​នភា​ព​បច្ចេកទេស​ ខេ​អេ​ច​ឃ្យូ​អរ​កូត​ (KHQR​ Code)​សម្រាប់​ការ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​

២៦ មិថុនា ២០២០

ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ស្លាកសញ្ញាប្រព័ន្ធបាគង

២៦ មិថុនា ២០២០

ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ វិធាននិងនីតិវិធី ប្រព័ន្ធបាគង

២៦ មិថុនា ២០២០

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១៧ ឆ្នាំទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

២៤ មិថុនា ២០២០

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១៦ ឆ្នាំទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

២៤ មិថុនា ២០២០

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១៥ ឆ្នាំទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

២៤ មិថុនា ២០២០

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត...
ទំនាក់ទំនង

បើសិនលោកអ្នកមានសំណួរ ឬមតិផ្សេងៗ សូមផ្ញើអីុម៉ែល : nbccommunication@nbc.org.kh
អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
អត្រាប្តូរប្រាក់ : ០២ កក្កដា ២០២០
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ : ៤.០៩៥ រៀល / ដុល្លារ
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអូស្រ្តាលី ២.៨៣១ ២.៨៦០
យ៉ន់ចិន ៥៧៩ ៥៨៥
អ៊ឺរ៉ូ ៤.៦០៨ ៤.៦៥៤
រូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត...
បាគង ប្រព័ន្ធទូទាត់ក្នុងយុគសម័យថ្មី
ជីវិតកាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយនៃការទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈទូរសព្ទនឹងកម្មវិធីធនាគារ។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីទទួលបានពត៌មានលម្អិត។
សារមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច​ និងរូបិយវត្ថុ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន
សារមន្ទីរ ស.ស.រ ជាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសាររូបិយវត្ថុជាតិ ដែលចងក្រង និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រវត្តិ សេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុនៃប្រទេសកម្ពុជា តាមដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្រ្តជាង២០០០ឆ្នាំ។ សូមចុចទីនេះ ដើម្បីទទួលបានពត៌មានលម្អិត។

យុទ្ទនាការ តោះ! និយាយពីលុយ

គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជា។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីយុទ្ធនាការនេះ។
វេទិកាស្តីពី វិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

សំណួរចម្លើយ (FAQs)
សារៈសំខាន់នៃប្រាក់រៀល
សាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា