អនុក្រឹត្យ
អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​អនុស្សាវរីយ៍​ ប្រភេទ​ ១៥០០០​ រៀល​
ខេមរភាសា

០៧ តុលា ២០១៩
​អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​ប្រភេទ​ ២០០០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​
ខេមរភាសា

១៦ ឧសភា ២០១៨
​អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​ប្រភេទ​ ១០០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​
ខេមរភាសា

២៥ តុលា ២០១៧
​អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​ប្រភេទ​ ៥០០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​
ខេមរភាសា

២៥ តុលា ២០១៧
​អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​ប្រភេទ​ ១០០០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​
ខេមរភាសា

០៧ ឧសភា ២០១៥
អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​ប្រភេទ​ ១០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​
ខេមរភាសា

១៤ មករា ២០១៥
​អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​ប្រភេទ​ ៥០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​
ខេមរភាសា

១៤ មករា ២០១៥
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការចេញផ្សាយធនប័ត្រប្រភេទ ៥០០០០ រៀល គំរូថ្មី
ខេមរភាសា

០៦ ឧសភា ២០១៤
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការចេញផ្សាយធនប័ត្រ អនុស្សាវរីយ៍ ប្រភេទ ២០០០ រៀល
ខេមរភាសា

០៨ វិចិ្ឆកា ២០១៣
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការចេញផ្សាយធនប័ត្រប្រភេទ ១០០០០០ រៀល គំរូថ្មី
ខេមរភាសា

០៩ ឧសភា ២០១៣