អនុក្រឹត្យ
អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​អនុស្សាវរីយ៍​ ប្រភេទ​ ៣០០០០​ រៀល​
ខេមរភាសា

១៨ តុលា ២០២១
អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​អនុស្សាវរីយ៍​ ប្រភេទ​ ១៥០០០​ រៀល​
ខេមរភាសា

០៧ តុលា ២០១៩
​អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​ប្រភេទ​ ២០០០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​
ខេមរភាសា

១៦ ឧសភា ២០១៨
​អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​ប្រភេទ​ ១០០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​
ខេមរភាសា

២៥ តុលា ២០១៧
​អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​ប្រភេទ​ ៥០០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​
ខេមរភាសា

២៥ តុលា ២០១៧
​អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​ប្រភេទ​ ១០០០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​
ខេមរភាសា

០៧ ឧសភា ២០១៥
អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​ប្រភេទ​ ១០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​
ខេមរភាសា

១៤ មករា ២០១៥
​អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​ប្រភេទ​ ៥០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​
ខេមរភាសា

១៤ មករា ២០១៥
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការចេញផ្សាយធនប័ត្រប្រភេទ ៥០០០០ រៀល គំរូថ្មី
ខេមរភាសា

០៦ ឧសភា ២០១៤
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការចេញផ្សាយធនប័ត្រ អនុស្សាវរីយ៍ ប្រភេទ ២០០០ រៀល
ខេមរភាសា

០៨ វិចិ្ឆកា ២០១៣