សេចក្តីជូនដំណឹង
កាលវិភាគ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០១៨​
ខេមរភាសា

២០ មិថុនា ២០១៨
សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្ដី​ពី​ ការ​បដិសេធ​ផ្ដល់​វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជាក់​ការ​ចុះបញ្ជី​ជា​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​ចំពោះ​ អង្គការ​-​សមាគម​ចំនួន​ ១២​ និង​ការ​ដកហូត​វិញ្ញាបនបត្រ​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​ចំនួន​ ១១​
ខេមរភាសា

២០ មិថុនា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២១
ខេមរភាសា

១៩ មិថុនា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើ​កទី​២១
ខេមរភាសា

១៩ មិថុនា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ទំហំទឹកប្រាក់ដាក់ឲ្យដេញថ្លៃ ប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី២១
ខេមរភាសា

១២ មិថុនា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​រៀបចំ​សន្និសីទ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៨​ និង​ការ​ទទួលយក​សំណើ​ស្រាវជ្រាវ​សម្រាប់​សន្និសីទ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ប្រចាំឆ្នាំ​ លើក​ទី​៥​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ក្រោម​ប្រធានបទ​ “​ការ​ពង្រីក​ប្រភព​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​”​
ខេមរភាសា

០៥ មិថុនា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២០
ខេមរភាសា

២២ ឧសភា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើ​ទី​២០
ខេមរភាសា

២២ ឧសភា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឲ្យ​ដេញថ្លៃ​ ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២០​
ខេមរភាសា

១៦ ឧសភា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៩​
ខេមរភាសា

២៤ មេសា ២០១៨