សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចំនួន ៣០.០០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

០៨ កញ្ញា ២០២១
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី៨៩
ខេមរភាសា

០៧ កញ្ញា ២០២១
សេចក្តីជូនដំណឹង ការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី៨៩
ខេមរភាសា

០៧ កញ្ញា ២០២១
សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃច័ន្ទទី ៦ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២១
ខេមរភាសា

០៦ កញ្ញា ២០២១
សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីការដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
ខេមរភាសា

០៦ កញ្ញា ២០២១
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៨៩
ខេមរភាសា

៣១ សីហា ២០២១
សេចក្តីជូនដំណឹង ការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី៨៨
ខេមរភាសា

២៤ សីហា ២០២១
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី៨៨
ខេមរភាសា

២៤ សីហា ២០២១
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៨៨
ខេមរភាសា

១៧ សីហា ២០២១
សេចក្តីជូនដំណឹង ការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី៨៧
ខេមរភាសា

១០ សីហា ២០២១