សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២៥​
ខេមរភាសា

១៦ តុលា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២៥​
ខេមរភាសា

១៦ តុលា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ២៥​
ខេមរភាសា

០៥ តុលា ២០១៨
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ប្រជាជន​កម្ពុជា​អាច​ទទួល​បាន​ដំបូន្មាន​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ដោយ​គ្រាន់តែ​ហៅ​ទៅ​កាន់​លេខ​ ៣-២-១​ តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​
ខេមរភាសា

២៧ កញ្ញា ២០១៨
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ អំពី​ ការ​ដកហូត​អាជ្ញា​បណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​ភតិសន្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ចំនួន​ ១​ មោឃភាព​វិ​ញ្ញាប​ន​ប័ត្រ​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​ចំនួន​ ៥​ អាជ្ញា​បណ្ណ​ប្រកប​អាជីវកម្ម​ប្តូរ​ប្រាក់​ចំនួន​ ២​ និង​លិខិតអនុញ្ញាត​ប្រកប​អាជីវកម្ម​ប្តូរ​ប្រាក់​ចំនួន​១​
ខេមរភាសា

២៦ កញ្ញា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ មូលប្បទានប័ត្រ​គំរូ​ថ្មី​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

២៦ កញ្ញា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២៤​
ខេមរភាសា

២៥ កញ្ញា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២៤​
ខេមរភាសា

២៥ កញ្ញា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​យុទ្ធនាការ​ស្រលាញ់​ប្រាក់​រៀល​
ខេមរភាសា

២៥ កញ្ញា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​
ខេមរភាសា

១៩ កញ្ញា ២០១៨