សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ខេមរភាសា

២២ កុម្ភៈ ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៥
ខេមរភាសា

២១ កុម្ភៈ ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ LPCO​ លើក​ទី​ ០៥​ ថ្ងៃ​ទី​ ២១​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៧​
ខេមរភាសា

២១ កុម្ភៈ ២០១៧
សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​ រវាង​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

១៦ កុម្ភៈ ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៥​
ខេមរភាសា

១៤ កុម្ភៈ ២០១៧
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័​ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ថា​ជា​គ្រឹះស្ថាន​ឯកជន​
ខេមរភាសា

១៤ កុម្ភៈ ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៤
ខេមរភាសា

១៧ មករា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ខេមរភាសា

១៧ មករា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ LPCO​ លើក​ទី​ ០៤ ថ្ងៃ​ទី​ ១៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧​
ខេមរភាសា

១៧ មករា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៤
ខេមរភាសា

១០ មករា ២០១៧