សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​សម្រាប់​ការ​ដេញថ្លៃ​ ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១១​
ខេមរភាសា

១៥ សីហា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ ផ្លែ​ត​ហ្វ​ម​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ (NBCP)​
ខេមរភាសា

១១ សីហា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ពង្រឹង​កិច្ច​ការពារ​អតិថិជន​ដែល​ប្រើប្រាស់​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​
ខេមរភាសា

០៨ សីហា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ពង្រឹង​កិច្ច​ការពារ​អតិថិជន​ដែល​ប្រើប្រាស់​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​
ខេមរភាសា

០៤ សីហា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO) លើក​ទី​១០​
ខេមរភាសា

១៨ កក្កដា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១០​ ថ្ងៃ​ទី​១៨​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧​
ខេមរភាសា

១៨ កក្កដា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​សម្រាប់​ការ​ដេញថ្លៃ​ ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO) ​លើក​ទី​១០​
ខេមរភាសា

១១ កក្កដា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​សម្ភាសន៍​ផ្ទាល់មាត់​
ខេមរភាសា

០៣ កក្កដា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​សម្ភាសន៍​ផ្ទាល់មាត់​
ខេមរភាសា

៣០ មិថុនា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៩​
ខេមរភាសា

២០ មិថុនា ២០១៧