សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ខេមរភាសា

៣១ មីនា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង អំពី ទិវាអបអរសាទរការដាក់ឲ្យ ចរាចរប្រាក់រៀលឡើងវិញ លើកទី៣៦
ខេមរភាសា

១៤ មីនា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការហាមឃាត់ទទួលយកអត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬសៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ សម្រាប់ការធានាលើការផ្តល់ឥណទាន
ខេមរភាសា

១១ មីនា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង​ អំពី​ សន្និសីទ​ជាតិ​ ស្តី​ពី​ ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

០៧ មីនា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ខេមរភាសា

២៦ កុម្ភៈ ២០១៦
​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​បរិច្ឆេទ​ ធ្វើការ​សម្ភាសន៍​ ជាមួយ​គណៈមេប្រយោគ​នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

០៦ មករា ២០១៦
​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ Online​ Banking​ System​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

០៦ មករា ២០១៦
កាស​អនុស្សា​វរីយ៍​របស់​កម្ពុជា​ ដើម្បី​អបអរសាទរ​ការ​បង្កើត​សហគមន៍​អាស៊ាន​ ឆ្នាំ​២០១៥
ខេមរភាសា

១៧ ធ្នូ ២០១៥
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបន្ថយតម្លៃចារឹក របស់មូលបត្រអាចជួញដូរបាន និងការឈប់ផ្តល់ សេវាទទួលប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
ខេមរភាសា

៣០ តុលា ២០១៥
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកទទួលពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជី របស់ប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទ
ខេមរភាសា

០២ តុលា ២០១៥