សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការរៀបចំសន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ និងការទទួលយកសំណើស្រាវជ្រាវ
ខេមរភាសា

២៧ មេសា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ខេមរភាសា

៣១ មីនា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង អំពី ទិវាអបអរសាទរការដាក់ឲ្យ ចរាចរប្រាក់រៀលឡើងវិញ លើកទី៣៦
ខេមរភាសា

១៤ មីនា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការហាមឃាត់ទទួលយកអត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬសៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ សម្រាប់ការធានាលើការផ្តល់ឥណទាន
ខេមរភាសា

១១ មីនា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង​ អំពី​ សន្និសីទ​ជាតិ​ ស្តី​ពី​ ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

០៧ មីនា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ខេមរភាសា

២៦ កុម្ភៈ ២០១៦
​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​បរិច្ឆេទ​ ធ្វើការ​សម្ភាសន៍​ ជាមួយ​គណៈមេប្រយោគ​នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

០៦ មករា ២០១៦
​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ Online​ Banking​ System​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

០៦ មករា ២០១៦
កាស​អនុស្សា​វរីយ៍​របស់​កម្ពុជា​ ដើម្បី​អបអរសាទរ​ការ​បង្កើត​សហគមន៍​អាស៊ាន​ ឆ្នាំ​២០១៥
ខេមរភាសា

១៧ ធ្នូ ២០១៥
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបន្ថយតម្លៃចារឹក របស់មូលបត្រអាចជួញដូរបាន និងការឈប់ផ្តល់ សេវាទទួលប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
ខេមរភាសា

៣០ តុលា ២០១៥