សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៣​
ខេមរភាសា

១៣ ធ្នូ ២០១៦
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ កម្មសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៧​
ខេមរភាសា

២៥ វិចិ្ឆកា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២​
ខេមរភាសា

២២ វិចិ្ឆកា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ០២​ ថ្ងៃ​ទី​ ២២​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ ២០១៦​
ខេមរភាសា

២២ វិចិ្ឆកា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២​
ខេមរភាសា

១៦ វិចិ្ឆកា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ សន្និសីទ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ប្រចាំឆ្នាំ​លើក​ទី​៣​ ឆ្នាំ​២០១៦​ ក្រោម​ប្រធានបទ​ វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ ៖​ កាលានុវត្តភាព​ និង​ហានិភ័យ​
ខេមរភាសា

០៤ វិចិ្ឆកា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO​)
ខេមរភាសា

២៤ តុលា ២០១៦
​ប្រតិទិន​ស្តី​ពី​ការ​អនុវត្ត​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​
ខេមរភាសា

២៤ តុលា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​
ខេមរភាសា

១៨ តុលា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ LPCO​ លើក​ទី​ ០១​ ថ្ងៃ​ទី​ ១៨​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១៦
ខេមរភាសា

១៨ តុលា ២០១៦