សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៨
ខេមរភាសា

២០ មីនា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង ការរៀបចំ ទិវាប្រាក់រៀល អបអរសាទរការដាក់ឲ្យចរាចរប្រាក់រៀលឡើងវិញ លើកទី៣៨
ខេមរភាសា

១៤ មីនា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​សម្រាប់​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី៍​១៨​
ខេមរភាសា

១៣ មីនា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ​ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៧
ខេមរភាសា

២០ កុម្ភៈ ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៧
ខេមរភាសា

២០ កុម្ភៈ ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​សម្រាប់​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី៍​១៧​
ខេមរភាសា

១៣ កុម្ភៈ ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មនាំចេញ-នាំចូលលោហធាតុ និងត្បូងថ្មមានតម្លៃ
ខេមរភាសា

១៣ កុម្ភៈ ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ​ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៦​
ខេមរភាសា

២៣ មករា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៦​
ខេមរភាសា

២៣ មករា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំទឹកប្រាក់សម្រាប់ការដេញថ្លៃ ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៦
ខេមរភាសា

១៦ មករា ២០១៨