សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៥
ខេមរភាសា

១៩ ធ្នូ ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៥​ ថ្ងៃ​ទី​១៩​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧​
ខេមរភាសា

១៩ ធ្នូ ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​សម្រាប់​ការ​ដេញថ្លៃ​ ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO) លើក​ទី​១៥​
ខេមរភាសា

១២ ធ្នូ ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​/​លិខិតអនុញ្ញាត​សម្រាប់​អាជីវករ​ប្តូរ​ប្រាក់​
ខេមរភាសា

០៦ ធ្នូ ២០១៧
កាលវិភាគ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ ឆមាស​ទី​១​ ឆ្នាំ​២០១៨​
ខេមរភាសា

០៤ ធ្នូ ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង សន្ឋិសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំលើកទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពី តួនាទីរបស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា
ខេមរភាសា

១៦ វិចិ្ឆកា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៤
ខេមរភាសា

១៤ វិចិ្ឆកា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៤​ ថ្ងៃ​ទី​១៤​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៧​
ខេមរភាសា

១៤ វិចិ្ឆកា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​សម្រាប់​ការ​ដេញថ្លៃ​ ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៤
ខេមរភាសា

០៧ វិចិ្ឆកា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៣
ខេមរភាសា

១៧ តុលា ២០១៧