សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការប្រលងជ្រើសបុគ្គលិក
ខេមរភាសា

២៥ កក្កដា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀន ថ្នាក់ប្រកាសនីយបត្រជាន់ខ្ពស់ បច្ចេកទេសធនាគារ ជំនាន់ទី ២៦ នៅមណ្ឌលសិក្សាបច្ចេកទេសធនាគារ
ខេមរភាសា

១៣ កក្កដា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង ការដកស្រង់ពី ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅ នៃ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ជំពូកទី៩ ស្តីពីរូបិយវត្ថុ (ប្រាក់រៀល)
ខេមរភាសា

១៣ មិថុនា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការរៀបចំសន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ និងការទទួលយកសំណើស្រាវជ្រាវ
ខេមរភាសា

២៧ មេសា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ខេមរភាសា

៣១ មីនា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង អំពី ទិវាអបអរសាទរការដាក់ឲ្យ ចរាចរប្រាក់រៀលឡើងវិញ លើកទី៣៦
ខេមរភាសា

១៤ មីនា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការហាមឃាត់ទទួលយកអត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬសៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ សម្រាប់ការធានាលើការផ្តល់ឥណទាន
ខេមរភាសា

១១ មីនា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង​ អំពី​ សន្និសីទ​ជាតិ​ ស្តី​ពី​ ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

០៧ មីនា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ខេមរភាសា

២៦ កុម្ភៈ ២០១៦
​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​បរិច្ឆេទ​ ធ្វើការ​សម្ភាសន៍​ ជាមួយ​គណៈមេប្រយោគ​នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

០៦ មករា ២០១៦