សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផល​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​គោលនយោបាយ​រូបិយ​វត្ថុ​ លើក​ទី​៥៣
ខេមរភាសា

១៩ វិចិ្ឆកា ២០២០
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៧០
ខេមរភាសា

១៧ វិចិ្ឆកា ២០២០
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៧០
ខេមរភាសា

១៧ វិចិ្ឆកា ២០២០
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៦៩
ខេមរភាសា

១០ វិចិ្ឆកា ២០២០
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៦៩
ខេមរភាសា

១០ វិចិ្ឆកា ២០២០
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៧០
ខេមរភាសា

១០ វិចិ្ឆកា ២០២០
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៦៩
ខេមរភាសា

០៣ វិចិ្ឆកា ២០២០
បញ្ជីរាយនាម​ឯកសារ​ដែល​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ត្រូវ​ភ្ជាប់​ជាមួយ​សំណើសុំ​ផ្សេងៗ​ មក​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

២៣ តុលា ២០២០
សេចក្តីជូនដំណឹង ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ខេមរភាសា

២១ តុលា ២០២០
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៦៨
ខេមរភាសា

២០ តុលា ២០២០