សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២​
ខេមរភាសា

១៦ វិចិ្ឆកា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ សន្និសីទ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ប្រចាំឆ្នាំ​លើក​ទី​៣​ ឆ្នាំ​២០១៦​ ក្រោម​ប្រធានបទ​ វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ ៖​ កាលានុវត្តភាព​ និង​ហានិភ័យ​
ខេមរភាសា

០៤ វិចិ្ឆកា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO​)
ខេមរភាសា

២៤ តុលា ២០១៦
​ប្រតិទិន​ស្តី​ពី​ការ​អនុវត្ត​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​
ខេមរភាសា

២៤ តុលា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​
ខេមរភាសា

១៨ តុលា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ LPCO​ លើក​ទី​ ០១​ ថ្ងៃ​ទី​ ១៨​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១៦
ខេមរភាសា

១៨ តុលា ២០១៦
សេចក្តីណែនាំ​ លើ​ការ​អនុវត្ត​ប្រតិបត្តិការ​ ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​
ខេមរភាសា

១១ តុលា ២០១៦
សេចក្តី​ជូន​ដំ​ណឺង​ស្តី​ពី​កាលបរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ចេញផ្សាយ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​
ខេមរភាសា

២៦ កញ្ញា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​អោយ​អនុវត្ត​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

២៣ កញ្ញា ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីយុទ្ធនាការស្រលាញ់ប្រាក់រៀល
ខេមរភាសា

២១ កញ្ញា ២០១៦