សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ ផ្លែ​ត​ហ្វ​ម​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ (NBCP)​
១១ សីហា ២០១៧

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង