សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១១​ ថ្ងៃ​ទី​២២​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០១៧
២២ សីហា ២០១៧

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង