សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ទំនាក់ទំនង​សម្រាប់​សាធារណជន​ដែល​មាន​ច​ម្ង​ល់​ឬ​បញ្ហា​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​
០៨ កញ្ញា ២០១៧

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង