សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ និង​ប្រឡង​ឆ្លង​ក្របខ័ណ្ឌ​
២៧ កក្កដា ២០១២

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង