សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង សន្ឋិសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំលើកទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពី តួនាទីរបស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា
១៦ វិចិ្ឆកា ២០១៧

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង