សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​/​លិខិតអនុញ្ញាត​សម្រាប់​អាជីវករ​ប្តូរ​ប្រាក់​
០៦ ធ្នូ ២០១៧

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង