សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំទឹកប្រាក់សម្រាប់ការដេញថ្លៃ ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៦
១៦ មករា ២០១៨

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង