សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មនាំចេញ-នាំចូលលោហធាតុ និងត្បូងថ្មមានតម្លៃ
១៣ កុម្ភៈ ២០១៨

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង