សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​បន្ថែម​ឥណប្រតិទាន​ប្រ​តិ្ត​ការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​
២៣ មីនា ២០១៨

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង