សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីយុទ្ធនាការស្រលាញ់ប្រាក់រៀល
០២ មេសា ២០១៨

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង