សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​រៀបចំ​សន្និសីទ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៨​ និង​ការ​ទទួលយក​សំណើ​ស្រាវជ្រាវ​សម្រាប់​សន្និសីទ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ប្រចាំឆ្នាំ​ លើក​ទី​៥​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ក្រោម​ប្រធានបទ​ “​ការ​ពង្រីក​ប្រភព​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​”​
០៥ មិថុនា ២០១៨

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង