សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ទំហំទឹកប្រាក់ដាក់ឲ្យដេញថ្លៃ ប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី២១
១២ មិថុនា ២០១៨

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង