សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ស្នើ​សុំ​ទិញ​ប្រាក់​រៀល​ ឬ​ លក់​ប្រាក់​ដុល្លារ​ពី​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ (​ សម្រាប់​អាជីវករ​ប្តូរ​ប្រាក់​ដែល​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ )
២២ កុម្ភៈ ២០១៣

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង