សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ផលវិបាកនៃការប្រើប្រាស់កម្ចីខុសច្បាប់
២៩ មិថុនា ២០១៨

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង