សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ ការ​ស្រាវជ្រាវ​រួម​គ្នា​ក្រោម​កម្មវិធី​ "​ភាព​ជា​ដៃគូ​ផ្តល់​ចំណេះដឹង​"​ ឆ្នាំ​២០១៨​ រវាង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​ធនាគារកណ្តាល​កូរ៉េ​ លើ​ប្រធានបទ​ "​ទំនាក់ទំនង​រវាង​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ និង​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​៖​ ការ​វិភាគ​និង​ការ​អនុវត្ត​សម្រាប់​បរិបទ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​"​
០៦ កក្កដា ២០១៨

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង