សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ កម្រិត​សញ្ញាបត្រ​ បរិញ្ញាបត្រ​សង្គម​សាស្ត្រ​ និង​មនុស្ស​សាស្ត្រ​ ឯកទេស​ប្រវត្តិវិទ្យា​
០៧ សីហា ២០១៨

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង