សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ ការ​បញ្ឈប់​ប្រតិបត្តិការ​ជា​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​ ចំនួន​២៦​
០៥ កញ្ញា ២០១៨

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង