សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​បញ្ឈប់​ការ​ផ្តល់​ឯកសារ​ថតចម្លង​ជា​ក្រដាស​ទាក់ទង​នឹង​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​ផ្លូវការ​ និង​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​គោល​រវាង​រូបិយប័ណ្ណ​ផ្សេងៗ​ជាមួយ​ប្រាក់​រៀល​
២៤ ធ្នូ ២០១៨

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង