សេចក្តីជូនដំណឹង
កាលវិភាគ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ ឆមាស​ទី​១ ឆ្នាំ​២០១៩​
២៦ មីនា ២០១៩

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង