សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ ពីរ​ដង​ក្នុង​មួយ​ខែ​
២៦ មីនា ២០១៩

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង