សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ កា​រត​ភ្ជាប់​ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​ក្នុង​អាស៊ាន​៖​ កម្ពុជា​ និង​ថៃ​
០៤ មេសា ២០១៩

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង