សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ពិធី​ផ្សព្វផ្សាយ​សៀវភៅ​ស្តី​ពី​ ស្ថានភាព​ស្ថិរភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៨​
២៣ មេសា ២០១៩

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង