សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការកែសម្រួលនីតិវិធីនៃការផ្តល់របាយការណ៍គណនី នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
២៦ មេសា ២០១៩

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង