សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តីពី ការប្តូរទីតាំងជាបណ្តោះអាសន្នអគារដ្ឋបាល នៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
៣០ មេសា ២០១៩

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង